ati显卡mac万能驱动 ATI显卡 MAC 全能显卡驱动

资源作者:管理员
IP    属地:河南省
共被下载:2372 次
共被浏览:8531 次
文件名称:1141-atibeta4a1.zip
文件分类:显卡驱动
资源大小:
下载积分:0
文件标签:驱动
发布日期:2013-12-05 00:00:00
资源介绍:
这个驱动所说能够驱动99%的MAC系统下的ATI显卡,具体支持以下型号:
 ATI1300Controller.kext
 ATI1600Controller.kext
 ATI1900Controller.kext
 ATI2400Controller.kext
 ATI2600Controller.kext
 ATI3800Controller.kext
 ATI4600Controller.kext
 ATI4800Controller.kext
 ATI5000Controller.kext
 ATI6000Controller.kext
 ATIFramebuffer.kext
 ATIRadeonX1000.kext
 ATIRadeonX1000GA.plugin
 ATIRadeonX1000GLDriver.bundle
 ATIRadeonX1000VADriver.bundle
 ATIRadeonX2000.kext
 ATIRadeonX2000GA.plugin
 ATIRadeonX2000GLDriver.bundle
 ATIRadeonX2000VADriver.bundle
 ATIRadeonX3000.kext
 ATIRadeonX3000GA.plugin
 ATIRadeonX3000GLDriver.bundle
 ATIRadeonX3000VADriver.bundle
 ATISupport.kext


上一篇: ATI HD4570 显卡驱动 for mac 下一篇: 网卡BCM57785驱动


这些用户下载了它: